Donaţii şi sponsorizări

Donatie, sponsorizare sau responsabilitate socială
- Donaţia este metoda clasică prin care o companie oferă sprijin financiar; poate să facă parte din strategia de responsabilitate socială a firmei sau să fie un gest caritabil izolat.
- Sponsorizarea este o altă metoda clasică de sprjin financiar, care aduce reclamă şi este scăzută din impozitul pe profit în limita a 0,3% din cifra de afaceri.
- Responsabilitatea socială corporatistă poate reprezenta suma unor donaţii şi sponsorizări cuprinse într-o strategie pe termen lung, dar poate lua şi alte forme: voluntariat, expertiză, servicii, care sunt oferite beneficiarilor treptat. Deşi presupune un efort mai mare, beneficiile în planul imaginii sunt considerabile.

Persoane juridice
20% din profit (3% din CA)
Persoanele juridice pot acorda donaţii şi sponsorizări conform Codului Fiscal şi a Legii nr. 32/1994. Din punct de vedere fiscal, donaţiile şi sponsorizările acordate nu sunt cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit. În schimb, conform art. 21, alin. 3, pct. p) din Codul Fiscal, contribuabilii, care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
- sunt în limita a 0,3 % din cifra de afaceri;
- nu depăşesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
Conform Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, sponsorizarea se realizează pe bază de contract încheiat în formă scrisă între sponsor şi beneficiar, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor. Conform legii, sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării.
Deducerea sumei din impozitul pe profit nu se înregistrează din punct de vedere contabil. Calculul are loc extracontabil, în registrul de evidenţă fiscală, iar în contabilitate se înregistrează numai cheltuiala cu impozitul pe profit (contul 691), diminuată cu sumele stabilite conform limitelor menţionate mai sus. Condiţia pentru a beneficia de aceste prevederi este aceea, ca sponsorizările efectuate de contribuabili să fie conforme cu legea privind sponsorizarea.
Din punct de vedere contabil, mărfurile donate reprezintă o cheltuială şi se înregistrează în contabilitate, după cum urmează:
- 6582 "Donaţii şi subvenţii acordate" = 371 "Mărfuri"

DEDUCEREA TAXELOR PENTRU DONAŢII

Deducerea cheltuielilor pentru donaţii efectuate de persoane fizice şi juridice în România
Deducerile pentru contribuţii (pe persoane fizice sau juridice) către organizaţiile neguvernamentale sunt stabilite conform Legii sponsorizărilor prin intermediul căreia sunt afişate tipurile de sponsorizări care se încadrează ca deductibile (Legea 32/1994), şi conform Codului Fiscal, care impune anumite limite pe suma pe care un donator o poate deduce.
Sponsorizarea, conform legislaţiei din România, are loc în momentul în care cele 2 părţi sunt de acord asupra transferului la dreptul de proprietate asupra bunurilor materiale sau financiare pentru a sprijini activităţile non-profit.
Conform Legii 204/2001, publicată în Monitorul Oficial în iulie 2001 (aprobând Ordonanţa Guvernamentală 36/1998), următoarele entităţi sunt eligibile pentru a deveni beneficiari ai sponsorizărilor:
• orice organizaţie non-profit, în România, care desfăşoară activităţi ce promovează sportul; religia; cultura; arta; mediul înconjurător; cercetările ştiinţifice; caritatea; protecţia drepturilor omului; economia; sănătatea; serviciile sociale şi asistenţă socială; dezvoltarea comunitară şi socială; reprezentarea intereselor personale; menţinerea, restaurarea, conservarea şi valorizarea monumentelor istorice;
• orice autorităţi publice sau instituţii care se angajează în activităţile enumerate mai sus;
• emisiuni radio sau tv, cărţi sau alte publicaţii care au legătură cu activităţile enumerate mai sus;
• orice cetăţean al României care desfăşoară activităţi din domeniile enumerate şi care este recunoscută de o organizaţie neguvernamentală sau de o instituţie publică angajată în domeniul în care este căutată sponsorizarea.[Vezi legea 32/1994 modificată de Ordonanţa Guvernamentală 36/1998 şi de Legea nr. 204/2001].
Conform Legii Sponsorizării, un sponsor poate fi o companie de afaceri sau pur şi simplu un cetăţean. Codul Fiscal stabileşte cotele de deducere. O companie de afaceri care oferă sponsorizare conform Legii Sponsorizării poate deduce până la 0,3% din cifra de afaceri sau 20% din taxa pe profit, cea care este cea mai mică.
Persoanele pot hotărî ca 2% din impozitul anual să fie direcţionaţi către organizaţiile non-profit care funcţionează conform Ordonanţei Guvernamentale 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii. [vezi Codul Fiscal 84(2) modificat de Ordonanţa guvernamentală 138/2004]. O persoană care primeşte venit comercial ca liber profesionist sau pentru drept de proprietate se poate încadra în deducerea de sponsorizare de până la 5% din taxe, în plus la cei 2% impozitul anual pe care el sau ea îi pot direcţiona către organizaţii neguvernamentale. [vezi Codul Fiscal 48(5) modificat prin Ordonanţa Guvernamentala 138/2004].