Glosar de termeni

GLOSAR DE TERMENI

A.    B.   C.   D.   E.   F.   H.   I.   L.   M.   N.   O.    P.    R.    S.    Ş.   U.   V.

A.
Accesibilitate – înlăturarea obstacolelor care împiedică mişcarea liberă în mediul ambiant şi accesibilizarea diverselor zone ale societăţii cum ar fi: spaţiile de locuit, instituţiile publice, serviciile de transport public, mijloacele de transport, străzile, mediul exterior etc. (O.U.G. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare).

 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap – organ de specialitate, cu personalitate juridică, ce coordonează la nivel central activităţile de protecţie specială şi promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, elaborează politicile, strategiile şi standardele în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu handicap, asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu şi controlul activităţilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap (O.G nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, cu modificările şi completările ulterioare).

Asistent personal al persoanei cu handicap grav - persoana care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza programului individual de recuperare şi integrare socială a persoanei cu handicap, elaborat de comisiile de expertiză medicală pentru adulţi cu handicap şi, respectiv, de comisiile de expertiză medicală a copilului cu handicap (H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturi şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap).

Asistenţă temporară  - se asigură pe o perioadă limitată ( de obicei, nu mai mult de 6 săptămâni ), în care utilizatorul de servicii beneficiază de terapie intensivă şi recuperare; se poate preveni, astfel, internarea utilizatorului pe termen lung (Standarde de calitate – Centre rezidenţiale de protecţie specială pentru adulţi; Aurelia Băndilă – Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).

B.
Baie adaptată cameră de baie incluzând o cadă ce permite acces lateral (pentru transferul persoanei de pe targă sau dintr-un cărucior cu rotile); trebuie să fie suficient de spaţioasă pentru a permite acest gen de manevre (Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).

C.
Capacitate psihică - atributul stării psihice de a fi compatibilă, la un moment dat, cu exercitarea drepturilor civile sau a unor activităţi specifice (Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002).

Centre – Instituţii de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap (Legea nr.343/2004  pentru modificarea şi completarea OUG nr.102/ 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă  a persoanelor cu handicap).
Centre :

 • centre pilot
 • centre de îngrijire şi asistenţă 
 • centre de recuperare şi reabilitare
 • centre de integrare prin terapie ocupaţională
 • centre de zi 
 • centre de intervenţie timpurie 
 • locuinte protejate, de tip familial.

(H.G. nr.1215/2002 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap din România).

Centru rezidenţial (de protecţie specială) – unitate de protecţie specială care, pe lângă serviciile de asistenţă (medicală, psihologică, socială), asigură utilizatorului cazare şi masă (de obicei, pe termen lung) (Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).

Centru de zi (de protecţie specială) – instituţie de protecţie specială care asigură servicii de asistenţă prin frecventarea sa zilnică de către utilizatori. Spre deosebire de centrele rezidenţiale, centrele de zi nu asigură cazare uti­li­za­to­rilor (Standarde naţionale minimale de calitate a serviciilor pentru unităţile de protecţi specială de tip „centre de zi” şi indicatori de bună practică ; Viorel Hâncu - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003)

Centru de criză – este acel tip de centru de intervenţie destinat asistenţei persoanelor cu handicap funcţional sau rezidenţial, ale căror familii se afla în imposibilitatea de a le mai oferi mediu susţinător de protecţie, astfel încât centrul este nevoit să intervină pentru a le acorda cazare si asistenţă până la ameliorarea sau depăşirea crizei (Standarde naţionale minimale de calitate pentru unităţile de protecţie specială tip „centru de criză” – adulţi; Virginia Bădescu – Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziuni Sociale a Persoanelor cu Handicap – 2003).

Cerinţe educative speciale - desemnează acele necesităţi educaţionale complementare obiectivelor generale ale educaţiei şi învăţământului, care solicită o educaţie adaptată particularităţilor individuale şi/sau caracteristicilor unei anumite deficienţe de învăţare, precum şi o intervenţie specifică (H.G. nr.1215/2002 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap din România).

Cerinţe speciale (nevoi speciale) - cerinţe specifice ale unei persoane, determinate de existenţa unor dizabilităţi, de natura şi gravitatea acestora (Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).

Contract / convenţie - înţelegere, acord scris între unitatea furnizoare de servicii şi utilizator, prin care se stabilesc condiţiile în care se furnizează serviciile, drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţi (Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).

Comisia Superioară de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi - are activitate decizională în soluţionarea contestaţiilor la certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti (O.U.G. nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare).

Comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi - se organizează în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi  au activităţi decizionale în materia încadrării persoanelor în grad de handicap. Activitatea Comisiilor este coordonată metodologic de Comisia superioară (O.U.G. nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare).

Criză – este momentul culminant în evoluţia unor fenomene, evoluţia care precede vindecarea sau agravarea unei boli (fr. crise). Crise – înseamnă lipsă, penurie, criză, dezechilibru, perturbaţie (Standarde naţionale minimale de calitate pentru unităţile de protecţie specială tip „centru de criză” – adulţi; Virginia Bădescu – Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziuni Sociale a Persoanelor cu Handicap – 2003).

D.
Deficienţă - reunifică absenţa, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcţii (anatomică, fiziologică sau psihologică) a persoanei. Deficienţa poate fi rezultatul unei maladii, al unui accident, dar şi al unor condiţii negative de mediu(H.G. nr.1215/2002 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap din România).

Direcţiile de sănătate publică - servicii publice descentralizate cu personalitate juridică în subordinea cărora funcţionează alte unităţi cu sau fără personalitate juridică, conform prevederilor locale.(H.G. nr.22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei).

Discernământ – componenta capacităţii psihice, care se referă la o faptă anume şi din care decurge posibilitatea persoanei respective de a aprecia conţinutul şi consecinţele acestei fapte(Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002).

Dizabilitate – termen generic pentru deficienţe (afectări), limitări de activitate şi restricţii de participare (Ordin al ministrului sănătăţii şi familiei privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora nr. 725/12709/2002).

Documente  care definesc politica privind egalizarea şanselor pentru persoanele cu dizabilităţi:

 • Carta Socială Europeană (art.15 – partea a doua)
 • Regulile Standard ale Organizaţiei Naţiunilor Unite privind egalizarea şanselor pentru persoanelor cu handicap – 1993
 • Rezoluţia Consilului Europei şi a reprezentanţilor guvernelor ţărilor membre în cadrul Consiliului privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu Handicap ( 97/C 12/10) - 1996
 • Recomandarea Consilului Europei nr. R (92) pentru o politică coerentă pentru egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap - 1992
 • Convenţia Organizaţiei Internaţională a Muncii 159 pentru instruirea şi angajarea persoanelor cu handicap – 1983
 • Programul Mondial de Acţiune privind persoanele cu handicap, adoptat de Adunarea Generală O.N.U. prin Rezoluţia nr. 37/52 din 3 decembrie 1982

(HG. nr.1215/2002 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap din România).

E.
Echipă terapeutică - totalitatea profesioniştilor în domeniul sănătăţii mintale implicaţi în asigurarea sănătăţii mintale, a asistenţei medicale şi în îngrijirea unei persoane cu tulburări psihice, cum sunt: medic, psihiatru, psiholog, asistent medical specializat, asistent social, ergoterapeut şi personal paramedical;(Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002).

Egalizarea şanselor (crearea de şanse egale)
- procesul prin care diferitele sisteme sociale şi de mediu (infrastructură, servicii, activităţi informative, documentare) devin accesibile fiecăruia şi, în special, persoanelor cu handicap (HG. nr.1215/2002 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap din România).

Evaluarea cerinţelor - proces prin care sunt determinate, în unitatea de protecţie specială, cerinţele de îngrijire, asistenţă, recuperare, etc. ale utilizatorului în vederea stabilirii şi implementării planului personalizat de servicii al acestuia; se efectuează de către o echipă multidisciplinară şi include 3 perspective de abordare: biofizică, psihologică şi socială (Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).

F.
Foaie de ieşire – document, întocmit la ieşirea unui utilizator dintr-o uni­ta­te de protecţie specială, care cuprinde date despre starea generală a uti­li­za­to­rului, date comparative despre starea utilizatorului la ieşire în raport cu sta­rea din momentul admiterii ca utilizator, recomandări pentru viitor (Standarde naţionale minimale de calitate a serviciilor pentru unităţile de protecţi specială de tip „centre de zi” şi indicatori de bună practică ; Viorel Hâncu - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003)

Factori contextuali
– factori care împreună (mediul şi factorii personali) constituie contextual complet al vieţii unui individ (Ordin al ministrului sănătăţii şi familiei privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora nr. 725/12709/2002).

Factori de mediu – toate aspectele externe sau intrinseci ale lumii, care formează contextul vieţii unui individ; ei include: lumea fizică naturală, lumea fizică artificială (făcută de om), ceilalţi oameni, în diferite relaţii şi roluri, atitudini şi valori, sisteme şi servicii sociale, politici, legii şi reguli (Ordin al ministrului sănătăţii şi familiei privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora nr. 725/12709/2002).

Factori personali – factori contextuali legaţi de individ, cum ar fi: vărsta, sexul, statutul social, experienţa de viaţă etc. (Ordin al ministrului sănătăţii şi familiei privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora nr. 725/12709/2002).

Facilitatori – factori din mediul unei persoane, care, prin absenţa sau prezenţa lor, ameliorează funcţionarea şi reduc dizabilitatea (Ordin al ministrului sănătăţii şi familiei privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora nr. 725/12709/2002).

H.
Handicap - se referă la dezavantajul social, la pierderea şi limitarea şanselor unei persoane de a lua parte la viaţa comunităţii la un nivel echivalent cu ceilalţi membri. El descrie interacţiunea dintre persoana cu dizabilităţi şi mediu (H.G. nr.1215/2002 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap din România).

Handicap psihic - incapacitatea persoanei cu tulburări psihice de a face faţă vieţii în societate, situaţia decurgând direct din prezenţa tulburării psihice (Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002).

I.
Incapacitate – desemnează un număr de limitări funcţionale cauzate de deficienţe fizice, intelectuale, senzoriale, de condiţii de sănătate ori de mediu. Limitările pot fi parţiale sau totale şi nu permit ca o activitate să fie îndeplinită în limitele considerate normale pentru o fiinţă umană (H.G. nr.1215/2002 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap din România).

Includere (incluziune) comunitară - apartenenţă participativă (efectivă şi responsabilă) a persoanelor cu dizabilităţi la comunitate (Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).

Individualizare - valorizare individuală (a persoanelor cu dizabilităţi) în cadrul comunităţii de apartenenţă (Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).

Inspecţiile Regionale - funcţionează ca instituţii publice, cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii; controlează modul de respectare a reglementărilor legale în vigoare în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap şi aplică sancţiunile prevăzute de lege, monitorizează modul de aplicare a politicilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap, verifică realizarea accesibilităţilor de către autorităţile sau instituţiile care au această obligaţie, potrivit legii, şi aplică sancţiunile prevăzute de lege şi orice alte atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii.(O.G. nr. 14/2003  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, cu modificările şi completările ulterioare).

Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - instituţie publică cu personalitate juridică (O.G nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, cu modificările şi completările ulterioare).

Internare voluntară
- internarea la cererea sau cu consimţământul pacientului (Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002).

Internare nevoluntară
- internarea împotriva voinţei sau fără consimţământul pacientului (Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002).

Invalid – termenul să nu mai fie folosit în caracterizarea persoanelor cu dizabilităţi, deoarece acest termen nu reprezintă realitatea şi aduce prejudicii demnităţii umane (O.U.G. nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare).

Irecuperabil - termenul să nu mai fie folosit în caracterizarea persoanelor cu dizabilităţi, deoarece acest termen nu reprezintă realitatea şi aduce prejudicii demnităţii umane (O.U.G. nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare).

Inapt -  termenul să nu mai fie folosit în caracterizarea persoanelor cu dizabilităţi, deoarece acest termen nu reprezintă realitatea şi aduce prejudicii demnităţii umane (O.U.G. nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare).

Incapabil de muncă - termenul să nu mai fie folosit în caracterizarea persoanelor cu dizabilităţi, deoarece acest termen nu reprezintă realitatea şi aduce prejudicii demnităţii umane (O.U.G. nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare).

Integrare comunitară – acces şi participare, în condiţii de autonomie per­so­nală, la oportunităţile (educaţie, muncă, cultură, etc.) oferite de co­mu­ni­tatea de apartenenţă a persoanei cu handicap (Standarde naţionale minimale de calitate a serviciilor pentru unităţile de protecţi specială de tip „centre de zi” şi indicatori de bună practică ; Viorel Hâncu - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003)

Integrare familială – participare la viaţa familiei, atitudine de acceptare a persoanei cu handicap în familie (Standarde naţionale minimale de calitate a serviciilor pentru unităţile de protecţie specială de tip „centre de zi” şi indicatori de bună practică ; Viorel Hâncu - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).

L.
Locuinţele protejate -  sunt servicii rezidenţiale destinate persoanelor cu handicap defavorizate social, care pot, cu sprijin adecvat, să ducă o viaţă independentă, într-un mediu de tip „familial”
Se pot clasifica astfel:

 • locuinţe minim protejate
  • asigură asistenţă lejeră: supraveghere şi consiliere ocazional (la nevoie), prin vizite, contact telefonic;
 • locuinţe moderat protejate
  • asigură asistenţă part-time: supraveghere şi consiliere, planificat şi ocazionat (la nevoie); personalul de sprijin contactează regulat beneficiarii (vizite, telefon) sau locuieşte împreună cu utilizatorii serviciilor.
 • locuinţe permanent protejate
  • asigură asistenţă full-time (24 de ore din 24): supraveghere, consiliere, îngrijire; personalul de sprijin locuieşte împreună cu utilizatorii.

(Standarde minimale de calitate – Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă – Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003)

M.
Management (al unităţii de protecţie specială) - gestionarea activităţilor şi resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unităţilor de protecţie specială, efectuată de conducerea unităţii, în baza prerogativelor legale (Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).

Modul locuinţă protejată - unitate de locuit, de tip „locuinţă protejată”, ce include camerele utilizatorilor şi spaţiile comune (bucătărie, spaţii igienico-sanitare, etc.) şi, atunci când e cazul, camera personalului unităţii. Locuinţa protejată poate include: un modul (simplex), două module (duplex), trei module (triplex) sau patru module (quatruplex)(Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).

N.
Needucabil - termenul să nu mai fie folosit în caracterizarea persoanelor cu dizabilităţi, deoarece acest termen nu reprezintă realitatea şi aduce prejudicii demnităţii umane (O.U.G. nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare).

Normalizare - viaţă (a persoanelor cu dizabilităţi) cât mai apropiată de tiparele obişnuite ale comunităţii de apartenenţă (Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).

O.

Obiectiv (al standardelor de calitate) - rezultat aşteptat, obţinut ca urmare a aplicării unui standard de calitate, în unitatea de protecţie specială (Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).

Orar zilnic – intervalul de timp zilnic, stabilit pentru desfăşurarea ac­ti­vi­tă­ţi­lor cu utilizatorii (Standarde naţionale minimale de calitate a serviciilor pentru unităţile de protecţi specială de tip „centre de zi” şi indicatori de bună practică ; Viorel Hâncu - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003)

P.

Personal (al unităţii de protecţie specială) - colectiv al persoanelor angajate cu retribuţie în unitatea de protecţie specială (Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).

Personal paramedical - un membru component al echipei terapeutice, altul decât medicul sau asistentul medical specializat(Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002).

Persoană cu tulburări psihice  - persoana bolnavă psihic, persoană cu dezechilibru psihic sau insuficient dezvoltată psihic ori dependentă de alcool sau de droguri, precum şi persoana care manifestă alte dereglări ce pot fi clasificate, conform normelor de diagnostic în vigoare din practica medicală, ca fiind tulburări psihice.

(Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002).

Persoană cu tulburări psihice grave - persoana cu tulburări psihice care nu este în stare să înţeleagă semnificaţia şi consecinţele comportamentului său, astfel încât necesită ajutor psihiatric imediat(Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002).

Periculozitate socială - atributul unei stări psihice sau al unui comportament ce implică riscul unei vătămări fizice pentru sine ori pentru alte persoane sau al unor distrugeri de bunuri materiale importante (Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002).

Persoanele cu handicap - sunt acele persoane pe care mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa socială, potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali, sociali şi culturali proprii, necesitând măsuri de protecţie specială în sprijinul integrării lor sociale şi profesionale (O.U.G. nr.102/1999, privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare).

Planul personalizat de servicii - stabileşte în detaliu obiectivele, etapele şi acţiunile ce vor fi întreprinse de personal pentru a răspunde tuturor cerinţelor de sănătate, îngrijire, recuperare şi socializare ale utilizatorului precum şi modalităţile de monitorizare, evaluare şi implementare a procesului de furnizare a serviciilor (Standarde de calitate pentru serviciile furnizate în instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap, aprobate prin Ordinul nr.22/2003).

Plan de ieşire - document elaborat chiar de la primirea în unitate, în înţelegere cu utilizatorul/reprezentantul său, în care se precizează condiţiile în care se va efectua ieşi-rea utilizatorului din unitate: când, riscurile ieşirii, serviciile de sprijin pe care le va asigura unitatea după ieşire, etc. (Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).

Plan personal de Viitor - reflectă potenţialul, nevoile şi aspiraţiile utilizatorului de servicii şi stabileşte obiectivele sale pe termen scurt, mediu şi lung; în funcţie de aceste obiective, se identifică şi se planifică serviciile pe care le va asigura furnizorul de servicii şi personalul responsabil (Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).

Procedură - conţine, de regulă, scopurile şi domeniul de aplicare a unei activităţi; conţinutul activităţii; cine, când, unde şi cum efectuează activitatea; ce materiale, echipamente şi documente trebuie utilizate; cum trebuie controlată şi înregistrată activitatea (Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).

Protecţia specială - cuprinde măsurile luate pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de învăţământ, de instruire şi de integrare socială a acestei categorii de persoane.
(O.U.G. nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare).

Plan de ieşire – document elaborat chiar de la primirea în centru, în în­ţe­le­gere cu utilizatorul/reprezentantul său legal, în care se precizează con­di­ţiile în care se va efectua ieşirea utilizatorului din unitate; cuprinde şi serviciile de sprijin pe care le va asigura unitatea după ieşire (Standarde naţionale minimale de calitate a serviciilor pentru unităţile de protecţi specială de tip „centre de zi” şi indicatori de bună practică ; Viorel Hâncu - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003)

Procedură– specifică, de regulă în scris, conţinutul unei activităţi, sec­ven­ţele şi modalităţile de realizare: cine, când, unde şi cum se realizează ac­ti­vi­tatea; ce documente se utilizează sau se emit; ce materiale şi echipamente trebuie folosite; cum trebuie controlată şi înregistrată activitatea (Standarde naţionale minimale de calitate a serviciilor pentru unităţile de protecţi specială de tip „centre de zi” şi indicatori de bună practică ; Viorel Hâncu - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003)

Program individualizat de reabilitare – secţiune a planului personalizat de servicii care precizează coordonatele activităţilor de reabilitare, so­cia­li­zare, re/integrare comunitară, familială şi socio-profesională, care cuprinde:

 • obiectivele pe termen scurt, mediu, lung;
 • activităţi şi procedee recuperatorii;
 • activităţi de consiliere şi sprijin psihoterapeutic acordate membrilor familiei în vederea optimizării perceperii de către aceştia a persoanei cu handicap şi pentru antrenarea lor în activităţile de reabilitare;
 • personal implicat în program – specialişti şi personal auxiliar;
 • responsabili de program (persoana care urmăreşte aplicarea pro­gra­mu­lui).

(Standarde naţionale minimale de calitate a serviciilor pentru unităţile de protecţi specială de tip „centre de zi” şi indicatori de bună practică ; Viorel Hâncu - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003)

R.
Reforma administrativă – are drept obiectiv consolidarea administraţiei publice şi locale (H.G. nr.1215/2002 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap din România).

Reforma instituţională – proces alcătuit  din 4 etape care se desfăşoară în acelaşi timp, complementar şi integrat:

 • prevenirea instituţionalizării;
 • restructurarea instituţională ;
 • dezvoltarea sistemului alternativ de asistenţă şi protecţie specială ;
 • dezistituţionalizarea

(H.G. nr.1215/2002 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap din România).

Reprezentant legal (pentru persoana cu tulburări psihice) - persoana desemnată, conform legislaţiei în vigoare, pentru a reprezenta interesele unei persoane cu tulburări psihice (Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002).

Reprezentant personal - persoana, alta decât reprezentantul legal, care acceptă să reprezinte interesele unei persoane cu tulburări psihice, desemnată de aceasta (Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002).

Reabilitarea - se referă la un proces destinat, a da posibilitatea persoanelor cu deficienţă să ajungă la niveluri funcţionale fizice, psihice şi sociale corespunzătoare, furnizându-le acestora instrumentele cu ajutorul cărora îşi pot schimba viaţa în direcţia obţinerii unui grad mai mare de independenţă în societate.
Există tendinţa de a utiliza în cuplu noţiunile abilitare-reabilitare, prima referindu-se la acele funcţii care nu mai pot fi recuperate. În schimb, prin mecanismele de compensare se pot forma abilităţi, capacităţi bazale pentru integrarea socială şi profesională (H.G. nr.1215/2002 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap din România).

Regulile casei - reguli pe care locatarii unei locuinţe protejate le promovează şi le aplică prin consens pentru a asigura respectarea drepturilor individuale ale rezidenţilor, în condiţiile specifice traiului în comun (Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).

Reprezentant (legal al utilizatorului) - persoană din afara unităţii de protecţie specială care acţionează în numele şi în interesul utilizatorului de servicii, când acesta nu poate face acest lucru (Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).

Responsabil de caz - lucrător „cheie” care coordonează serviciile de rezidenţă şi sprijin pentru viaţă independentă în locuinţele protejate (Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).

Restricţii de participare – probleme pe care un individ le poate avea în implicarea în situaţii de viaţă (Ordin al ministrului sănătăţii şi familiei privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora nr. 725/12709/2002).

Respite-care – serviciu de asistenţă temporară, destinat familiilor în care există persoane cu handicap aflate în situaţia de criză. El se poate desfăşura pe o perioadă ce durează numai câteva ore (de exemplu, găzduire pe timpul nopţii) sau se poate extinde şi pe o perioadă mai îndelungată de îngrijire şi asistenţă, ce nu poate depăşi totuşi maximum de 45 de zile. Furnizarea acestui tip de serviciu se poate realiza, fie numai o singură dată (se acordă îngrijire şi asistenţă doar o singură dată, şi acesta ar fi de fapt principiul fundamental), sau se poate realiza în mai multe reprize (sesiune de îngrijire şi asistenţă)(Standarde naţionale minimale de calitate pentru unităţile de protecţie specială tip „centru de criză” – adulţi; Virginia Bădescu – Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziuni Sociale a Persoanelor cu Handicap – 2003).

Rutine zilnice de viaţă - activităţile de zi cu zi, specifice traiului independent, desfăşurate într-o locuinţă protejată:

 • autoîngrijire şi autoservire
 • autogospodărire şi alte activităţi practice
 • mobilitate
 • transport şi cumpărături
 • gestionarea bugetului personal

(Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).

S.
Servicii :

 • servicii de prevenţie şi intervenţie timpurie 
 • servicii de educaţie şi şcolarizare la domiciliu a persoanelor nedeplasabile 
 • servicii de terapie şi recuperare la domiciliu 
 • servicii de prevenire a abandonului, prin monitorizare, asistenţă pentru femeia gravidă 
 • servicii rezidenţiale de tip familial 
 • orice alte servicii care să conducă la bunăstarea persoanei cu handicap alături de familia sa

(H.G. nr.1215/2002 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap din România).

Servicii complementare - serviciile care asigură îngrijiri de sănătate mintală şi psihiatrice, precum: consiliere psihologică, orientare profesională, psihoterapie şi alte proceduri medico-psihosociale(Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002).

Servicii comunitare - serviciile care permit îngrijirea pacientului în mediul său firesc de viaţă (Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002).

Servicii de sprijin - servicii care asigură atât independenţă în viaţa de zi cu zi a persoanei cu handicap, cât şi exercitarea drepturilor ei (dispozitive de asistare, servicii de interpretare, asistent personal, servicii de îngrijire comunitară, servicii de asistenţă psihopedagogică şi de specialitate pentru copiii cu deficienţe integraţi în şcoala publică)(H.G. nr.1215/2002 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap din România).

Situaţia de criză – în cazul particular al familiilor în care există personae cu handicap: Orice eveniment produs în familie care împiedică acordarea îngrijirii necesare persoanelor cu handicap:

 • situaţii conflictuale în familie
 • familie în curs de destrămare
 • epuizare fizică şi/sau nervoasă a părinţilor sau a persoanelor ce au în îngrijire (asistent personal) asemenea persoane
 • boală
 • deces
 • deplasare în afara localităţii pentru rezolvarea unor probleme de familie
 • mutare într-o nouă locuinţă
 • violenţă intrafamilială
 • familii monoparentale cu şomaj etc.

(Standarde naţionale minimale de calitate pentru unităţile de protecţie specială tip „centru de criză” – adulţi; Virginia Bădescu – Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziuni Sociale a Persoanelor cu Handicap – 2003).

Standard – normă care reglementează calitatea (Standarde naţionale minimale de calitate a serviciilor pentru unităţile de protecţi specială de tip „centre de zi” şi indicatori de bună practică ; Viorel Hâncu - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003)

Standarde de calitate (a serviciilor) - nivele minimale de performanţă ale procesului de furnizare a serviciilor, obligatorii la nivel naţional, prin care se realizează anumite obiective (rezultate), în beneficiul utilizatorului de servicii (Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003)

Stagiu de probă - o perioadă de maximum 2 luni de rezidenţă de probă în locuinţa protejată, pentru a se stabili compatibilitatea noului utilizator cu stilul de viaţă din locuinţă şi cu vechii locatari, în urma căreia se emite decizia finală de admitere sau respingere a solicitantului de servicii (Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).

Solicitant (de servicii) – persoana cu handicap care, direct sau prin reprezentantul său, solicită să devină utilizator al serviciilor oferite de o unitate de protecţie specială (Standarde naţionale minimale de calitate a serviciilor pentru unităţile de protecţie specială de tip „centre de zi” şi indicatori de bună practică ; Viorel Hâncu - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003)

Ş.

Şanse egale - reprezintă rezultatul prin care diferite sisteme ale societăţii şi mediului, precum serviciile, activităţile, informarea şi documentarea, sunt puse la dispoziţia tuturor, în particular a persoanelor cu dizabilităţi (H.G. nr.1215/2002 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap din România).

U.

Utilizator de servicii - beneficiar al procesului de furnizare a serviciilor asigurat de o unitate de protecţie speciala; termenul este preferabil celui de asistat, a carui conotaţie pasiva nu concorda cu viziunea moderna asupra protecţiei speciale; nici termenul de client nu este indicat, data fiind tenta sa rece, usor  mercantilă (Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).

Unitate (de protecţie specială) - furnizor de servicii de protecţie specială pentru persoanele cu handicap (dizabilităţi) (Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).

V.

Voluntar - persoana care lucrează în unitatea de protecţie specială, fară retribuţie sau numai în schimbul unor servicii de cazare-masă (Standarde de calitate pentru serviciile furnizate în instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap, aprobate prin Ordinul nr.22/2003).

Viaţă independentă - deţinerea (de către persoana cu dizabilităţi) a controlului deplin şi responsabil asupra propriei vieţi (Standarde minimale de calitate - Locuinţe protejate  pentru adulţi cu handicap; Aurelia Băndilă - Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap - 2003).